Reglement van de Fecamo-wedstrijd
“De Beste Tegelzetter 2024”

 1. De Belgische Tegel- en Mozaïek Federatie vzw (hieronder Fecamo genoemd) is een vzw met 1000 Brussel, Kunstlaan 20 als maatschappelijke zetel. Fecamo organiseert in 2023 een wedstrijd met als doelstelling “de Beste Tegelzetter 2024” te bekronen.
 1. De wedstrijd loopt van 27 mars tot en met 30 september 2024. De prijzen zullen worden uitgereikt op de Dag van de Afwerking op 17 oktober 2023.
 1. Om geldig deel te nemen aan deze wedstrijd moeten deelnemers:

a) Bewijzen dat het ingediende project na 1 januari 2023 is uitgevoerd. Fecamo behoudt zich het recht voor om dienaangaande schriftelijk bewijs op te vragen.

b) Het inschrijvingsformulier op papier of online invullen (Fecamo Website).

c) +- 10 foto’s sturen om hun expertise te bewijzen in een 1 van de volgende vier categorieën:

 • Mozaïek (max. 5×5 cm)
 • Standaard formaat
 • XXL Tegels (Min 120 x 240 cm)
 • Junior (- 25 jaar)

d) De foto’s per mail versturen;

e) Op het inschrijfformulier aangeven in welke categorie het bedrijf wenst deel te nemen. De deelnemers mogen aan een onbeperkt aantal categorieën deelnemen, op voorwaarde dat zij voor elke deelname een afzonderlijk formulier invullen.

 1. Lid zijn van Fecamo en de onderhavige voorwaarden van de wedstrijd ‘De Beste Tegelzetter 2024 ’ aanvaarden. De beoordeling gebeurt door een vakjury. De vakjury selecteert een eerste, tweede en derde plaats voor ieder type categorie op basis van ingestuurde beelden. In eerste instantie zal een selectie gebeuren op de basis van de ingestuurde foto’s, waarna een aantal bezoeken kon worden georganiseerd om uit deze selectie de winnaars te selecteren. Deze bezoeken zouden plaatsvinden tussen 1 september en 7 oktober 2024.Voor de deelnemende onderneming bedraagt de beloning van deze wedstrijd een certificaat dat de ‘medaille’ van de kandidaat vermeldt. Bijgevolg zullen zowel gouden, zilveren als bronzen certificaten worden uitgereikt. Aan de certificaten is geen geldprijs verbonden, wel de nodige publiciteit aangaande de kwaliteiten van de tegelzetter of mozaïekwerker.
 1. Deelname aan de wedstrijd is volledig gratis.
 1. De winnaars, tweedes en derdes kunnen gevraagd worden om deel te nemen aan een kleine ceremonie voor de overhandiging van de prijs. Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer dat de naam van zijn of haar onderneming in de media wordt gepubliceerd.
 1. De deelnemer verzoekt om de officiële toestemming van de particulier voor het gebruik van de beelden. Door zijn akkoord te geven bij de deelname aan de wedstrijd stemt de particulier in met dit gebruik. Na de wedstrijd mogen beelden, foto’s, films en andere media die in het kader van de wedstrijd worden geproduceerd, door Fecamo vrij worden gebruikt om promotie te voeren, voor latere edities of gelijkaardige wedstrijden die zouden worden georganiseerd.
 1. Een deelnemer kan elke onderneming zijn met een maatschappelijke zetel in België en die tevens lid is van Fecamo. Fecamo behoudt zich het recht voor om te controleren of de ingeschreven kandidaten aan deze voorwaarden voldoen. Fecamo mag elke kandidatuur afwijzen die volgens de vereniging niet aan deze voorwaarden voldoet. Tegen haar beslissingen is geen beroep mogelijk en er zal geen enkele schadeloosstelling voor worden uitgekeerd.
 1. Om zich te kunnen inschrijven voor de wedstrijd moet de kandidaat in staat zijn om het bewijs van het bestaan van de rechtspersoonlijkheid en het lidmaatschap.
 1. Door deel te nemen aanvaardt elke deelnemer onvoorwaardelijk en volledig het onderhavige reglement, inclusief de eventuele latere beslissingen die de organisatoren zouden kunnen nemen om de goede uitvoering ervan te garanderen. Indien de ingezonden foto’s tot de selectie behoren, dan wordt de deelnemer geacht een bezoekmoment te communiceren naar de particulier.
 1. Fecamo behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een gedeelte ervan zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, uit te stellen of te annuleren of om het wedstrijdreglement aan te passen, met name bij overmacht of omstandigheden waarop de vereniging geen invloed heeft, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige schadeloosstelling of tussenkomst ten aanzien van de deelnemers. Fecamo kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Fecamo behoudt zich in ieder geval het recht voor om de aangekondigde data van de wedstrijd uit te stellen.
 1. Fecamo mag tijdens de wedstrijd elke deelnemer uitsluiten die zich ongepast gedraagt. Tegen deze beslissingen is geen beroep mogelijk en ze kunnen geen aanleiding geven tot enige schadeloosstelling. Een dergelijke uitsluiting kan leiden tot automatische uitsluiting van deelname, zodat de kandidaat in kwestie niet langer de mogelijkheid heeft om een prijs te winnen.
 1. In geval van overtreding van één van de bepalingen van het onderhavige reglement, poging tot fraude of bedrog, kan de deelnemer geen enkel recht meer doen gelden op de voorziene beloning. De organisatoren behouden zich ook het recht voor om elke deelnemer uit te sluiten die fraude of bedrog zou hebben gepleegd of het onderhavige reglement zou misbruiken. Fecamo kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 1. Elke betwisting of klacht betreffende deze wedstrijd dient per aangetekende brief verstuurd te worden naar Fecamo, 1000 Brussel, Kunstlaan 20.
 1. Fecamo handelt overeenkomstig de wet van 1992 betreffende de bescherming van de privacy en de Verordening betreffende de verwerking van persoonsgegevens en het recht op vergetelheid (GDPR). De informatie die in het kader van deze wedstrijd wordt verzameld, wordt uitsluitend met dit doel verzameld en niet aan derden bekendgemaakt of meegedeeld.
 1. Op dit reglement is de Belgische wetgeving van toepassing en het reglement wordt overeenkomstig het Belgisch recht geïnterpreteerd en uitgevoerd. Alle eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op deze actie en waarvoor geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Brussel aanhangig worden gemaakt.